• Home
  • От 1-ви април влиза в сила нов закон за вас

От 1-ви април влиза в сила нов закон за вас

СПОДЕЛИ

[ad_1]

Преизчисляването на пенсиите на хората, които продължават да работят, ще става по нова схема, пише „Труд“.

Промяната засяга близо 407 000 пенсионери, които имат придобит стаж и доход след пенсия. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, качена за обществено обсъждане.

Те се правят заради измененията в Кодекса за социално осигуряване, уточнява вносителят – Министерството на труда и социалната политика.

В тях е записано, че НОИ ще преизчислява пенсиите служебно от 1 април всяка година. За база ще се взимат данните за положения осигурителен стаж през предходната година, считано от 1 април.
А за самоосигуряващите се актуализацията ще става на база внесените осигуровки до 31 декември включително на предходната година и които са налични в системата на НОИ към 1 март на текущата година.

Служебното преизчисляване от 1 април не е пречка за подаване на заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията. Това обаче има смисъл, ако пенсионерът има промяна в осигурителния доход – например заплатата, която получава вече е по-висока.

В този случай през следващите години пенсията му продължава да се преизчислява веднъж годишно, но от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Ако обаче новият осигурителен доход е по-нисък, той няма да се вземе предвид и пенсията ще се определя само въз основа на стажа.

Когато пенсионерът иска да се вземе предвид и осигурителният му доход, следва да знае, че служителите на НОИ трябва да изчакат обявяването и на средния осигурителен доход за страната за всички месеци до датата на преизчисляването.

Тази величина е необходима за преизчисляването на индивидуалния коефициент, като новият му размер участва при определянето на преизчисления размер на пенсията, само ако това е по-благоприятно за пенсионера.

В наредбата е записано още, че заявление за преизчисление може да се подаде както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап.

Ако са подадени заедно, то първото увеличение на пенсията ще бъде през следващата година от първо число на месеца, следващ този, в който е било внесено заявлението.

Служителите в НОИ ще имат четиримесечен срок да се произнесат във връзка с преизчисляването, който тече от 1 април, когато пенсията се преизчислява служебно, и от датата на подаване на заявлението, когато има такова.

В една календарна година не се допуска и служебно преизчисляване, и по заявление, освен когато заявлението е подадено след 1 април на същата година, пише още в наредбата.

Намаляват с по-малко пенсията от НОИ

Нова формула, по която ще се определя с колко да се намали пенсията от НОИ на тези, които ще взимат и втора, е заложена в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

При определяне на редукцията на индивидуалния коефициент ще бъде отчетен трансферът от държавния бюджет в размер 12% за периода от 2009 до 2015 г., включително. Така намалението ще бъде не с 20 на сто, какъвто беше първоначалният вариант, а с около 9%.

Освен това при определянето на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж.

Всички пенсии, отпуснати с намален индивидуален коефициент, трябва да бъдат преизчислени.

Според данни на социалното министерство близо 2,31 млн. българи, родени след 31 декември 1959 г., са осигурени в универсален пенсионен фонд. От тях на около 168 000 им предстои пенсиониране в периода 2021-2024 г.

Пенсионерите с пенсия за трудова дейност, отпусната с намаление в индивидуалния коефициент, са около 145 000 души.

Това са предимно млади пенсионери от силовите ведомства. Те ще могат да подадат заявление за преизчисляване до 30 септември 2022 г. до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията.

Тези промени влизат в сила от 1 септември 2021 г.

Даваме документи само веднъж

Намалява се административната тежест за гражданите при пенсиониране, предвиждат други промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, качена за обществено обсъждане.

В случаите, когато човек веднъж е представил оригинални документи пред пенсионния орган и в пенсионното му досие са налични заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или добавка няма да се изискват отново оригиналните документи.

По този начин пенсионното производство се ускорява, тъй като се спестява допълнителна кореспонденция по изискване на документите.

Гарантират се и правата на пенсионерите, в случаите когато след първоначалното ползване на документите, те са загубени или унищожени.

Регламентират се и сроковете за спиране отпускането на пенсия. Изплащането ѝ се спира от датата, в която се предоставят данни за установяване на престъпление от значение за правото или размера ѝ.

Новите условия за спиране на пенсиите бяха вече приети с промените в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари 2021 г. Сега наредбата уточнява само сроковете за спиране изплащането на парите.

11, 88 лв. се вдига цената за купуване на недостигащ стаж за пенсия от 1април 2022 г. и за всеки месец недостигащ стаж ще трябва да се плащат по 140,58 лв., пише „24 часа”.  Причината е, че от 1 април минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще е 710 лв. Цената на стажа, който може да се купи, е 19,8% от тази сума. До тази дата 1 месец купен стаж е 128,70 лева, пише „24 часа“.

Година стаж ще струва вече 1686,96 лв., а пълните 5 години – 8434,8 лв. Всеки може да си купи до 5 г. дори да не му предстои скоро.

За стаж се зачита обучението в университет, но той също се заплаща. Сделки може да правят и вече навършили възрастта хора. Плащането става по банков път, но трябва да се издаде и удостоверение от поделение на НОИ, за да бъде призната сделката. Този стаж не се ползва за изчисляване на пенсията.

Висшистите може да купят стаж само за периода на обучението, който е вписан в учебния план, ако не са работили, докато следват, а жените да не са били и по майчинство. Те трябва да представят и диплома от университет.

Хората, които са навършили възрастта за пенсия за трета категория, също може да си купят стаж.

През 2022 г. жените ще се пенсионират на 61 години и 10 месеца, при необходим стаж от 36 г. и 2 м. За да излязат в пенсия мъжете трябва да са навършили 64 г. и 5 м, а необходимият стаж е 39 г. и 2 м.

От 1 април влиза в сила закона за държавното обществено осигуряване и от НОИ напомнят за промените в новия бюджет. Така минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се увеличава от 650 на 710 лв. Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 420 на 710 лв. Максималният осигурителен доход се увеличава от 3000 на 3400 лв. Предвидено осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли с 6,1%. Минималната пенсия: От 1 януари до 30 юни – 370 лв.

От 1 април размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя по следния начин:

За хората със 100% трайно намалена работоспособност и определена чужда помощ – 160% от социалната пенсия за старост (135% до 1 април). За хората с над 90 до 100% трайно намалена работоспособност и степен на увреждане и без определена чужда помощ – 140% от социалната пенсия за старост (135% до 1 април). За хората с между 71 и 90 % трайно намалена работоспособност и без определена чужда помощ – 130% от социалната пенсия за старост (125% до 1 април). През тази година разходи за пенсии и добавки към тях ще са 14,119 млрд. лв.

Среден размер на пенсията: – 574 лв. – без допълнителни суми и „COVID добавки“ – 608 лв. – с допълнителни суми и „COVID добавки“ .

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. беше обнародван в Държавен вестник, съобщават от Националния осигурителен институт.  Със закона се осигуряват необходимите средства за осъвременяване на пенсиите от 1 юли с 6,1%.

В него е отразено още увеличението от 1 април на минималния и максималния дневни размери на паричното обезщетение за безработица съответно от 12 лв. на 18 лв. и от 74,29 лв. на 85,71 лв., както и промяната в месечния размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 650 лв. на 710 лв. Общо 300 млн. лв. са осигурени за продължаване на мярката „60 на 40“ до средата на годината.

 

НЕВЕРОЯТНИ ОФЕРТИ ПОДБРАНИ ЗА ВАС

[ad_2]

СПОДЕЛИ

Leave A Comment