• Home
  • От 1-ви май влиза в сила нов закон за вас

От 1-ви май влиза в сила нов закон за вас

СПОДЕЛИ

[ad_1]

Facebook


Преустановява се възможността за изплащане чрез поименен чек на пенсиите по международен договор, по който Република България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност за хора с постоянен адрес в чужбина.  Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за промени на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Проектът е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации и на сайта на социалното министерство. Срокът за становища е до 20 май.
В наредбата за пенсиите са регламентирани начините за изплащане на пенсиите по международен договор, по който Република България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, за лица с постоянен адрес в чужбина.

В нея са определени две възможности за изплащане на тези пенсии: чрез чуждестранния осигурителен институт или директно на лицата. В случай че пенсията се изплаща директно на лицата, те могат да я получат:

1. по лична сметка в банка или с поименен чек на адрес, намиращи се на територията на страната, където е постоянният адрес на лицето, съгласно изискванията на обслужващата банка, или

2. по лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от клон или доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, който осъществява дейност на територията на Република България.

При извършен преглед на изплатените пенсии е установено, че поименният чек почти не се използва (към м. юни през 2021 г. са установени 19 случая на изплащане на пенсия по този ред). Практиката показва, че пенсионерите предпочитат изплащането по лична банкова или платежна сметка поради бързината и лесната достъпност на този начин. Същевременно, изплащането на пенсиите чрез поименни чекове се отразява неблагоприятно на бюджета на ДОО, предвид обстоятелството, че отпечатването на 100 броя чекове е на стойност 650 евро, пише в мотивите.

Друга промяна предвижда разпоредбите на наредбата да се приведат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 25 декември 2021 г., с които се определя нова тежест на една година осигурителен стаж в пенсионната формула – 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане.

Предлагат се и необходимите промени, чрез които се постига яснота относно правомощията и отговорностите, свързани с възстановяването на разходите за изплащане на пенсиите чрез „Български пощи“ ЕАД, на заместник министър-председателя, на когото е възложена държавната политика в областта на пощенските услуги, който от 2022 г. упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи“ ЕАД.

Facebook

[ad_2]

СПОДЕЛИ

Leave A Comment